تبلیغات
کامپیوتر - http://starsuper.mihanblog.com/

تغییر نام و یا حذف پوشه های ویژهاین تنظیمات به شما امکان می دهد تا پوشه های خاص همانند (
Recycle Bin) را به صورت وضعیتی مشاهده کنید که پوشه های عادی را راست کلیک می کنید.
رجیستری را باز کرده و به مسیر زیر بروید:
HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{GUID}/ShellFolder
جدول زیر که در ادامه متن آمده نشان دهنده و راهنمایی برای شما در تعیین پوشه های مربوطه است. (البته با کلیک بر روی هر کد را با کلیک کردن بر روی
Default در بخش Data می توان نام آن بخش (Description) را پیدا کنید)

Description
Globally Unique Identifier (GUID)

Administrative Tools
{
D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

Briefcase
{85
BBD92O-42A0-1O69-A2E4-08002B30309D}

Control Panel
{21
EC2O2O-3AEA-1O69-A2DD-08002b30309d}

Fonts
{
D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}

History
{
FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

Inbox
{00020
D75-0000-0000-C000-000000000046}

Microsoft Network
{00028
B00-0000-0000-C000-000000000046}

My Computer
{20
D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

My Documents
{450
D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

My Network Places
{208
D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Network Computers
{1
f4de370-d627-11d1-ba4f-00a0c91eedba}

Network Connections
{7007
ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

Printers and Faxes
{2227
A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

Programs Folder
{7
be9d83c-a729-4d97-b5a7-1b7313c39e0a}

Recycle Bin
{645
FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Scanners and Cameras
{
E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}

Scheduled Tasks
{
D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

Start Menu Folder
{48
e7caab-b918-4e58-a94d-505519c795dc}

Temporary Internet Files
{7
BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933

یک مقدار DWORD جدید (و یا یم مقدار String در ویندوز 98 یا ME) ایجاد کرده و نام PainDesktopVersion را به آن بدهید.
سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری کنید که مایل به نشان دادن آن ها هستید. برای تغییر ویپگی های نشان داده شده در منوی زمینه، مقدار
Attribiutes را برابر یکی از مقادیر زیر قر یک مقدار DWORD جدید (و یا یک مقدار String در ویندوز 98 و یا Me ) ایجاد کرده و نام "PaintDesktopVersion" را به آن بدهید.
سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری کنید که مایل به نشان دادن آنها هستید .

                                                http://computersaiiar.mihanblog.com/

                                                         http://starsuper.mihanblog.com/ 
موضوعات مرتبط : نرم افزار، کامپیوتر،
دنبالک ها : فروشگاه اینترنتی دانشجویی ایران،


تاریخ : یکشنبه 1390/03/15 | 06:04 بعد از ظهر | نویسنده : احمد اكبری | نظرات